Meer informatie over de weekkaart

Het is van belang om leerlingen zolang mogelijk bij de groep te houden. Dit kan door te werken op drie niveaus binnen een groep. We gaan uit van convergente differentiatie. Dat betekent dat kinderen op verschillende niveaus werken, maar wel vanuit dezelfde basisdoelen.

Daarbij werken we volgens het Directe instructiemodel. Een basisvoorwaarde is dat kinderen in staat zijn om zelfstandig te werken, daarvoor is het belangrijk om goede afspraken te maken. Over deze onderwerpen vind je hier meer informatie.

Het directe instructiemodel
Zelfstandig werken
Leerlingen betrekken bij doelen en het evalueren van doelen

Het directe instructiemodel
Dit model werkt aan de hand van een vaste opzet van elke les. Een les begint met het centraal stellen van het doel van die les. Deze staat ook vermeld op de weekkaart van klasseplan. Daarna volgt een korte automatiseringsoefening van zo’n 5 minuten. Vervolgens geeft de leerkracht de instructie. Deze duurt zo’n 15 minuten. Dan kunnen de leerlingen uit de ‘basis’ en ‘meer’ groep aan het werk. De leerlingen uit de ‘intensief’ groep krijgen verlengde instructie aan de instructietafel. Hierna volgt een loopronde van de leerkracht, waarbij de leerkracht feedback geeft op de afgesproken onderdelen. Aan het eind is er een korte gezamenlijke evaluatie van de les aan de hand van de gestelde doelen. Klik hier voor een schematisch overzicht van het directe instructiemodel.

Zelfstandig werken
Zelfstandig werken is een belangrijke voorwaarde om het directe instructiemodel en dus het werken op drie niveaus goed vorm te kunnen geven. Uitgestelde aandacht, duidelijke afspraken, strategieën voor het oplossen van problemen zijn belangrijke elementen daarin. En hoever gaat het zelfstandig werken, wat is daarin de visie van de school? Hoe zit het met de doorgaande lijn? Heeft iedereen zijn eigen manier van werken gevonden of is dit goed op elkaar afgestemd? In onze cursus ‘zelfstandig werken met klasseplan’ helpen we u om samen een goed antwoord op deze vragen te geven.

Leerlingen betrekken bij doelen en het evalueren van doelen
Doelgericht werken houdt in dat je per les goed weet wat het doel is. Maar niet alleen jij zelf als leerkracht, ook voor de leerlingen is dit heel belangrijk. Als ze weten wat het doel is van een aantal opgaven of van een les is dat al veel beter voor hun motivatie dan wanneer ze gewoon alle sommetjes moeten maken. In klasseplan kunt u de doelen op de weekkaart zetten. Bespreek dit doel aan het begin van de les. En evalueer dit aan het eind. De leerlingen kunnen zelf al met een kleur aangeven of ze een bepaald doel gehaald hebben. Groen betekent dan dat ze vinden dat ze het doel gehaald hebben, oranje een beetje en rood nog niet voldoende. Aan de hand van deze kleuren kunt u met hun in gesprek gaan. Dat kan soms klassikaal, maar ook per subgroep is een goede insteek.


session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 24
Category ID = 14
currentMenuID = 136
parentMenuItemID = 128
view = article